UNIEWAŻNIMY UMOWĘ KREDYTOWĄ W CHF

Specjalizujemy się w sprawach frankowych.

Pomagamy Klientom od ponad 5 lat.

Zadzwoń: 607 740 639

Prześlij skan umowy do bezpłatnej analizy:

kancelaria@klf.com.pl

 

REPREZENTUJEMY KLIENTA DO MOMENTU ODZYSKANIA PIENIĘDZY OD BANKU I WYKREŚLENIA HIPOTEKI

W RAMACH JEDNEGO WYNAGRODZENIA

BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT

 

UZYSKUJEMY POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU PŁATNOŚCI RAT


 

Zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych dotyczących kredytów w CHF udzielanych przez Millennium, mBank, PKO BP, Getin, Raiffeisen i inne banki.
Jeśli masz kredyt w CHF z pewnością możemy Ci pomóc unieważnić umowę kredytową. Nasze wynagrodzenie zależy od tego czy wygramy dla Ciebie spór z bankiem. Kliknij nazwę Twojego banku, poniżej, aby sprawdzić umowę.

MILLENNIUM

Umowa zawierana przez MILENNIUM BANK jest kredytem indeksowanym/waloryzowanym kursem CHF i zawiera naszym zdaniem klauzule abuzywne (niedozwolone). Dotyczą one przede wszystkim zastosowanego przez bank sposobu przeliczenia kredytu wyrażonego w złotych na franki szwajcarskie, a następnie przeliczanie poszczególnych rat wyrażonych we frankach na polskie złote. Do takich niedozwolonych klauzul należy zaliczyć:

  • art. 2 ust. 1 zdanie 1 Umowy: „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy

Ta klauzula została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod nr 3178.

  • art. 7 ust. 1 Umowy: „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.”

Podobna klauzula został wpisana do ww. rejestru pod numerem 3179.

Cytowane powyżej postanowienia były już uznawane przez sądy za niedozwolone i w związku z tym warto wystąpić do sądu przeciwko bankowi.

PKO BP

Umowa, którą zawierał BANK PKO BP jest kredytem denominowanym do CHF i zawiera naszym zdaniem klauzule abuzywne (niedozwolone). Dotyczą one przede wszystkim zastosowanego przez bank sposobu przeliczenia kredytu wyrażonego w CHF na polskie złote, a następnie przeliczania poszczególnych rat wyrażonych we frankach na polskie złote. Do takich niedozwolonych klauzul należy przede wszystkim zaliczyć:

  1. § 4 ust. 2 COU (w wersji zmienionej ww. aneksem): „W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej Tabeli kursów.”
  2. § 22 ust. 2 pkt 1 COU (w wersji zmienionej ww. aneksem): „W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z:

ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów,”

NORDEA

Klauzule abuzywne występują w ogólnych warunków umowy kredytowej zawieranych przez NORDEA BANK (tzw. „CSU” – Część Szczególna Umowy i „COU” – Część Ogólna Umowy).

Mianowicie:

1 ust. 2.2. COU: „Zobowiązanie Kredytobiorcy do spłaty wyrażone jest w walucie obcej, do jakiej kredyt jest indeksowany, a ostateczna wysokość tego zobowiązania, określona zostanie po wypłacie całej kwoty kredytu oraz po przeliczeniach na walutę po kursie kupna danej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i w momentach poszczególnych uruchomień środków”,

16 ust. 4 COU: „W przypadku wypłat w złotych, kwota transzy po wypłaceniu przeliczana jest przez Bank na walutę, do jakiej kredyt jest indeksowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniu i w momencie wypłaty środków”,

19 punkt 3 COU: „W przypadku spłaty kredytu w złotych, spłata następuje w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty.”

MBANK

Umowa zawierana przez mBank (dawniej BRE BANK) jest kredytem indeksowanym/waloryzowanym kursem CHF i zawiera klauzule abuzywne (niedozwolone) dotyczące przede wszystkim mechanizmu waloryzacji ustanowionego przez bank. Zastosowany przez bank sposób przeliczenia kredytu wyrażonego w złotych na franki szwajcarskie, a następnie przeliczanie poszczególnych rat wyrażonych we frankach na polskie złote był zupełnie nieweryfikowalny przez kredytobiorców tzn. bank dokonywał tych przeliczeń według tylko jemu znanych zasad (wg tabeli kursowej wyznaczanej przez bank). Dodatkowo może mieć znaczenie również klauzula przeliczeniowa dotycząca wcześniejszej spłaty kredytu.

Do takich klauzul należy przede wszystkim zaliczyć:

  1. § 7 ust. 1: „Kwota Kredytu wyrażona w walucie CHF jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu”
  2. § 10 ust. 4: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”
  3. § 12 ust. 6: „Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitałowo-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie sprzedaży CHF, z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującym na dzień i godzinę spłaty.

Istnieje jeszcze możliwość podważenia klauzul dotyczących: ubezpieczenia niskiego wkładu (§ 3 ust. 3), prowizji tytułem ubezpieczenia kredytu (§ 1 ust. 7A) oraz tzw. ubezpieczenia pomostowego (§3 ust. 6 umowy kredytowej).

SANTANDER

Umowa SANTANDER jest kredytem indeksowanym/waloryzowanym kursem CHF i zawiera naszym zdaniem klauzule abuzywne (niedozwolone). Dotyczą one przede wszystkim ustanowionego przez bank mechanizmu ustalania kursu waluty stosowanego do rozliczenia wypłaty kredytu (lub transz kredytu) oraz jednostronnego ustalania harmonogramów spłat przesyłanych do kredytobiorców. Do takich niedozwolonych klauzul należy przede wszystkim zaliczyć:

a) § 2 ust. 1 Umowy: „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach, na cel określony w § 1.”
b) § 2 ust. 2 Umowy: „Informacje o: okresie kredytowania kwocie kredytu w CHF, wysokości kursu ustalonego przez Bank w dniu uruchomienia kredytu, terminach płatności oraz wysokości rat zostaną określone w „Harmonogramie spłat”, który zostanie przekazany Kredytobiorcy niezwłocznie po uruchomieniu kredytu. Niniejszym Kredytobiorca upoważnia Bank do jednostronnego sporządzania Harmonogramu spłat oraz do sporządzania jego zmian w okresie kredytowania, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, oraz każdorazowego przekazywania mu Harmonogramu spłat.”
c) § 3 ust. 2 Umowy: „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”

RAIFFEISEN

Umowa RAIFFEISEN dotyczy kredytu indeksowanego/waloryzowanego kursem CHF i zawiera naszym zdaniem klauzule abuzywne (niedozwolone). Dotyczą one przede wszystkim ustanowionego przez bank mechanizmu waloryzacji (tj. przeliczania waluty CHF/PLN). Do takich niedozwolonych klauzul zaliczyć następujące postanowienia regulaminu:

a) „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualne saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listownie na podstawie § 11”,

 

b) „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej: 1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu, 2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”.

Możesz wygrać z bankiem

Analiza umowy kredytowej

Zaczynamy od wykonania bezpłatnej analizy Państwa umowy kredytowej i regulaminu udzielania kredytu wyszukując klauzule niedozwolone, a następnie proponujemy możliwe strategie prawne.

PRZYGOTOWANIE PROCESU

Doradzamy jakie kroki podjąć w sporze z bankiem, koordynujemy zebranie dokumentacji, kalkulujemy wysokość nadpłaconych rat, składamy reklamację do banku i przygotowujemy pozew.

WNIESIENIE POWÓDZTWA

Wnosimy powództwo o unieważnienie umowy kredytowej lub jej części dotyczącej mechanizmu przeliczenia CHF/PLN. Reprezentujemy Państwa w procesie sądowym z bankiem.

CO MOŻNA ZYSKAĆ WYGRYWAJĄC Z BANKIEM?

01
Unieważnić umowę kredytową i zażądać zwrotu wszelkich kwot zapłaconych bankowi
02
Unieważnić klauzulę dot. przeliczania CHF/PLN i żądać zwrotu około 1/3 zapłaconych rat kredytowych
03
Zmniejszyć wysokość rat płaconych w przyszłości

Sąd Najwyższy: Teoria dwóch kondykcji

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 lutego 2021 r., sygn. akt IV CSK 11/20, przyjął, że kredytobiorcy, którego umowa kredytowa została unieważniona przysługuje roszczenie do banku o zwrot całości wpłaconych kwot. 

Jest to potwierdzenie tzw. teorii dwóch kondykcji, która zakłada, że sąd powinien uwzględnić w całości roszczenie kredytobiorcy bez względu na to czy kredytobiorca jest także dłużnikiem banku.

Sąd Najwyższy: Bank nie ma prawa jednostronnie ustalać kursów

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 kwietnia 2022 r. o sygn. akt III CZP 40/22, przyjął, że postanowienie umowne uzależniające wysokość świadczenia od swobodnego uznania jednej ze stron jest sprzeczne z naturą (właściwością) stosunku prawnego. Jeżeli bank miałby w ten sposób określać wysokość własnego świadczenia to takie zastrzeżenie godzi w istotę zobowiązania

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE

 

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w jednej ze spraw dotyczących tzw. kredytu „frankowego”. Jest on korzystny dla setek tysięcy kredytobiorców frankowych i otwiera nowy rozdział w sporach z bankami.

Trybunał potwierdził w swoim orzeczeniu, iż to interes i wola kredytobiorcy są najistotniejsze a „polskie sądy nie mogą utrzymywać w mocy nieuczciwych warunków w umowach kredytów walutowych.”

 

Z nami możesz wygrać z bankiem

OSOBISTY KONTAKT Z RADCĄ PRAWNYM

Doświadczeni radcy prawni zajmą się Państwa sprawą i doradzą najlepsze rozwiązanie w konkretnej sytuacji. Nie liczy się dla nas ilość prowadzonych spraw, ale jakość usług.

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Mieścimy się w Poznaniu a działamy na terenie całej Polski. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią, aby omówić szczegóły..

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każda sprawa jest dla nas wyjątkowa i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego szczegółowo analizujemy i omawiamy każdy przypadek.