§ 1
DEFINICJE

1. Administrator – podmiot będący administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych uzyskanych poprzez Serwis.
2. Serwis – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem www.klf.com.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu, których operatorem jest Administrator;
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;
4. Dane osobowe – podczas korzystania z Serwisu, danymi osobowymi mogą być np. adres IP urządzenia Użytkownika, dane pozyskane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkownika, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie tożsamości konkretnego Użytkownika;
5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz politykę plików „cookies” w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis.
2.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3
. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i polityki mające zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, które są cyklicznie poddawane kontroli pod względem ich skuteczności oraz zgodności przetwarzania z obowiązującymi przepisami.

§ 3
KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny są przetwarzane przez Tomasza Kaźmierczaka (prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Kaźmierczak Kancelaria Radcy Prawnego) i Wojciecha Kaźmierczaka (prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Kaźmierczak Kancelaria Radcy Prawnego) będącymi współadministratorami danych osobowych (zwanych dalej „Współadministratorami”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – zwane dalej „RODO”).
Dane przetwarzane przez Współadministratorów są wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z osobami, których dane są przetwarzane, udzielenia odpowiedzi na zapytania w/w osób lub złożenia im oferty dotyczącej świadczenia usług doradztwa prawnego.
Kontakt z Współadmnistratorami jest możliwy: pisemnie na adres: pl. Bernardyński 1a/2, 61-844 Poznań; za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail: kancelaria@klf.com.pl albo telefonicznie: (+48) 61 221 43 49 lub 607 740 639. W celu zmiany, poprawy lub usunięcia przetwarzanych danych można kontaktować się z Współadministratorami na podane powyżej adresy.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub ze względu na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Współadministratorów to: prowadzenie działalności gospodarczej i w związku z tym nawiązywanie kontaktów, promocja usług świadczonych przez Współadministratorów oraz przedstawienie klientom oferty świadczenia usług doradztwa prawnego. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Współadministratorzy mogli skontaktować się z osobą zainteresowaną świadczeniem usług doradztwa prawnego.
Współadministratorzy będą przechowywać udostępnione dane osobowe przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub złożenia oferty, nie dłużej niż 3 miesiące od ich przesłania. Jeśli na podstawie  oferty zostanie zawarta umowa, dalsze przetwarzanie danych będzie wynikać z niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy zawartej z Administratorem (tj. art. 6 ust. 1 b RODO), a dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 5c ustawy o radcach prawnych.
Osoba udostepniająca dane osobowe ma prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych  przez każdego Administratorów (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania) oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe przedstawienie oferty świadczenia usług doradztwa prawnego i zawarcia umowy dotyczącej tych usług.
Współadministratorzy nie będą dokonywać profilowania udostępnianych danych osobowych ani przekazywać danych innym odbiorcom, chyba, że przekazanie tych danych będzie niezbędne do świadczenia usług doradztwa prawnego i osoba, której dane będą przekazywane wyrazi na to zgodę.
Współadministratorzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.
§ 4
PLIKI “COOKIES”

1. Serwis korzysta z plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. „Cookies” są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają: adres IP, adres URL żądania, nazwę domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersję systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Korzystanie z tych plików jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług na stronach Serwisu.
3. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
a) dopasowania wyświetlania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania i utrzymania logowania Użytkownika do Serwisu;
4. W ramach strony internetowej stosowane są różne rodzaje plików „cookies”:
a) „sesyjne” – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenie strony serwisu (poprzez wylogowanie, przejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki);
b) „stałe” – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika;
c) „analityczne” – są to pliki umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika z zawartością Serwisu oraz jego lepszej organizacji lub zmiany układu. Pliki te gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
5. Użytkownik może samodzielnie w każdej chwili dokonać zmian ustawień przeglądarki, aby zablokować lub ograniczyć dostęp plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego. Szczegółowe opcje są dostępne w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki. Jednocześnie zmiana ustawień może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu lub dostęp do niektórych jego funkcji.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W Serwisie mogą znajdować się linki do innych stron i/lub serwisów internetowych. Strony te mogą być niezależne od Administratora i mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
4.
Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki w Serwisie.